ODN op LinkedIn
Menu

PRIVACYVERKLARING – ODN

Omgevingsdienst Nederland B.V.

Omgevingsdienst Nederland B.V. (“ODN”), gevestigd aan de Insulindelaan 111 te (5642 CV) Eindhoven is een Nederlands bedrijf dat diensten verleent op het gebied van (ondersteuning bij) het uitvoeren van Wabo-taken. Ons bedrijf is actief in de Europese Economische Ruimte (EER) en wij bewaren onze gegevens alleen op servers in de EER.

Als u gebruik maakt van onze dienstverlening, applicaties, website(s), software of andere diensten die wij aanbieden (hierna samengevat als: “de Dienst” of “onze Diensten”), kunnen wij in dat verband uw persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring vatten wij samen wanneer en hoe uw persoonsgegevens door ODN worden verzameld, gebruikt, beveiligd en gedeeld.

 1. Algemeen

ODN kan bepalingen van deze privacyverklaring wijzigen. Als wij dat doen, dan laten wij u dit weten. Toch raden wij u aan om periodiek zelf te controleren of de privacyverklaring is gewijzigd. 

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Er zijn een aantal manieren waarop persoonsgegevens kunnen worden verzameld als u gebruik maakt van onze Dienst(en). In deze paragraaf leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u (kunnen) verzamelen. Persoonsgegevens die voor hetzelfde doel worden verzameld, hebben wij samen in één categorie gezet. Voor iedere categorie geven wij aan wat de bewaartermijn van de Persoonsgegevens is, en of u de Dienst ook kunt gebruiken zonder verwerking van deze gegevens.

 1. Persoonsgegevens rechtstreeks door ons verzameld of rechtstreeks door u aan ons aangeleverd

3.1 Verwerkingen op grond van een wettelijke grondslag (administratieve verplichtingen)

 • naam
 • adres
 • btw-identificatienummer
 • ID-bewijs en BSN-nummer

lndien u niet bereid bent om deze persoonsgegevens te verstrekken of niet wilt dat wij deze gegevens verwerken, dan kunt u geen opdracht via ODN uitvoeren. gegevens verwerken, omdat wij anders niet kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Wij bewaren deze gegevens in ieder geval zo lang wij met u samenwerken en tot zeven jaar daarna. In zeldzame gevallen kunnen wij de gegevens langer bewaren, namelijk als er concrete aanwijzingen zijn dat wij de gegevens langer nodig hebben ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, zoals het aantonen van onze rechtspositie in het geval van een (dreigend) geschil.

3.2 Verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst met u (het leveren van de Dienst) of het op uw verzoek nemen van maatregelen ter voorbereiding op het sluiten van een overeenkomst

 1. Voor onze diensten bij het uitvoeren of naleven van de Wabo:
 • naam
 • privé en/of zakelijk e-mailadres (o.a. voor het opnemen van contact over de Dienst)
 • telefoonnummer (op het werk en mogelijk privé)
 • alle overige persoonsgegevens die aan ons worden verschaft in het kader van onze dienstverlening, waaronder vergunningsaanvragen en (technische) tekeningen
 • overige persoonsgegevens die u verstrekt bij het opnemen van contact met ODN
 1. Voor gebruik van onze website en andere online diensten:
 • datum, tijd en plaats van toegang/opvragen website
 • IP-adres
 • voor welk type apparaat en welk besturingssysteem de website wordt opgevraagd
 • type en instellingen van de browser
 • device ID
 • user ID
 1. Als u via de website solliciteert op een project of zich inschrijft voor een opleiding, training of workshop:
 • Naam, adres en andere contactgegevens
 • Bijzonderheden die u invult in het inschrijfformulier
 • Gegevens die u aanreikt in uw cv en begeleidend schrijven

Indien u niet bereid bent om deze persoonsgegevens te verstrekken of niet (meer) wilt dat wij deze gegevens (nog langer) verwerken, dan kan dit tot gevolg hebben dat u de Dienst niet meer (goed) kan gebruiken of dat wij deze niet meer goed kunnen leveren, of dat wij geen overeenkomst met u tot stand kunnen brengen.

Wij bewaren de Persoonsgegevens die wij op deze grondslag verzamelen tot maximaal 2 jaar nadat onze overeenkomst met u geëindigd is, tenzij er concrete aanwijzingen zijn dat wij de gegevens mogelijk nodig hebben ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, zoals het aantonen van onze rechtspositie in het geval van een (dreigend) geschil.

Voor sollicitatiegegevens geldt een kortere bewaartermijn. Deze gegevens bewaren wij in beginsel tot vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure. Als u aangeeft dat u het op prijs stelt als wij uw sollicitatiegegevens langer in portefeuille houden, bewaren wij deze tot maximaal 1 jaar na afloop van de sollicitatieprocedure.

3.3 Verwerkingen voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van ODN

 1. Het verbeteren van onze dienstverlening:
 • naam
 • (overige) ingevulde informatie die u invult in een evaluatieformulier, of die u vermeldt tijdens een evaluatiegesprek
 1. Het veilig houden van de Dienst (website):
 • datum, tijd en plaats van toegang/opvragen website
 • IP-adres
 • voor welk type apparaat en welk besturingssysteem de website wordt opgevraagd
 • type en instellingen van de browser
 • device ID
 • user ID
 1. Om u te informeren over andere diensten van ODN:
 • e-mailadres (indien u dit verschaft bij het invullen van het evaluatieformulier)

Indien u niet bereid bent om deze persoonsgegevens te verstrekken of niet wilt dat wij deze gegevens verwerken, dan kan dit met betrekking tot de website betekenen dat u deze niet meer (goed) kunt gebruiken. Met betrekking tot onze overige dienstverlening zal ODN, als u bezwaar maakt tegen verwerking van de bovengenoemde gegevens, een afweging maken tussen de redenen voor uw bezwaar en het belang van de verwerking voor ODN. Indien ODN de Dienst(en) redelijkerwijs ook zonder de betreffende Persoonsgegevens kan blijven verlenen, zal zij dat doen. Als het belang bij de verwerking zwaarder weegt dan de redenen van uw bezwaar, kan ODN de gegevens blijven verwerken, of de dienstverlening stoppen.

Wij bewaren de Persoonsgegevens die wij op deze grondslag verzamelen tot maximaal 2 jaar nadat onze overeenkomst met u geëindigd is, tenzij er concrete aanwijzingen zijn dat wij de gegevens mogelijk nodig hebben ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, zoals het aantonen van onze rechtspositie in het geval van een (dreigend) geschil.

3.4 Verwerking met uw toestemming

 1. Om u (op uw verzoek) te informeren over de door u afgenomen Dienst of andere Diensten van ODN en/of aan ODN gelieerde partijen:
 • naam
 • organisatie
 • e-mailadres
 1. Om u op uw verzoek te informeren en te antwoorden op uw vragen:
 • naam
 • organisatie
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die u invult bij het opnemen van contact met ODN
 1. Om u en anderen een herinnering of een indruk te geven van onze activiteiten:
 • Foto’s en/of video-opnames (bij (klant)evenementen)

Indien u niet bereid bent om deze persoonsgegevens te verstrekken of niet wilt dat wij deze gegevens verwerken, dan heeft dit geen negatieve gevolgen voor uw gebruik van onze Dienst(en). De Persoonsgegevens onder A en B worden alleen verwerkt als u ze voor dit doel aan ons verstrekt. Foto- en videomateriaal wordt alleen gedeeld met derden of openbaar gemaakt nadat u daarvoor expliciete toestemming heeft gegeven.

Wij bewaren de Persoonsgegevens die wij op deze grondslag verzamelen tot maximaal 2 jaar nadat onze overeenkomst met u geëindigd is, tenzij er concrete aanwijzingen zijn dat wij de gegevens mogelijk nodig hebben ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, zoals het aantonen van onze rechtspositie in het geval van een (dreigend) geschil.

 1. Delen van persoonsgegevens

Wij verkopen of verhandelen geen persoonlijke informatie over onze relaties aan anderen. Alleen in de hierna genoemde gevallen delen wij de door ons verwerkte Persoonsgegevens met derden.

4.1 Delen met verwerkers

ODN kan anderen vragen om te helpen bij het verlenen van de Dienst(en). Het kan hierbij voorkomen dat deze derden hierdoor uw persoonsgegevens verwerken. Deze derden worden in deze privacyverklaring verder “Verwerker” genoemd. Met deze Verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten.

Wij maken gebruik van de volgende soorten Verwerkers:

 • hosting provider(s);
 • aanbieders van relatiebeheersoftware, en printers en onderhoud hiervan;
 • voor opslag van (persoons)gegevens en databasebeheer en -onderhoud;
 • om onze dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld door inschakeling van onderzoeksbureaus en analytische software (o.a. Google Analytics, met privacy-vriendelijke instellingen, waardoor geen persoonsgegevens met Google gedeeld worden);
 • beheerders van evaluatieformulieren;
 • beheerders van video’s en opslag daarvan.

In sommige gevallen kan een Verwerker uw persoonsgegevens namens ons verzamelen. Wij informeren Verwerkers dat zij persoonsgegevens die zij van ons verkrijgen alleen mogen gebruiken om het verlenen van de Dienst mogelijk te maken. Als u zelf aanvullende informatie aan deze verwerkers verstrekt, dan is ODN hiervoor niet verantwoordelijk. Het is verstandig om uzelf goed te informeren over de Verwerker en zijn bedrijf, voordat u uw persoonsgegevens aan een Verwerker verstrekt.

4.2 Delen met uw toestemming

Wij kunnen ook persoonsgegevens delen met anderen als u ons daarvoor toestemming geeft. We kunnen bijvoorbeeld werken met andere partijen om specifieke diensten of aanbiedingen rechtstreeks aan u aan te bieden. Als u zich inschrijft voor deze diensten van derde partijen of marketingaanbiedingen, dan kunnen wij uw naam of contactgegevens verstrekken, als die nodig zijn om die dienst te verlenen of contact met u op te nemen.  

4.3 Onze wettelijke verantwoordelijkheid

Wij mogen ook persoonsgegevens met derden delen indien dit:

 1. redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 2. nodig is om te voldoen aan wettelijke verzoeken van autoriteiten;
 3. nodig is om op eventuele aanspraken te reageren;
 4. nodig is om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers, onze medewerkers of het publiek te beschermen;
 5. nodig is om onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast of onwettig gebruik van de Dienst.

Indien wij op grond van een dwingende wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht zijn om uw Persoonsgegevens aan een derde te verstrekken, stellen wij u van die verstrekking op de hoogte, tenzij wij dit niet mogen op grond van de wet.

4.4 Fusie of verkoop (deel) van de onderneming

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens openbaar maken, delen of overdragen als wij een gedeelte van ons bedrijf overdragen. Voorbeelden hiervan zijn (onderhandelingen over) een fusie, verkoop van onderdelen van de onderneming of het verkrijgen van financiering.

 1. Bescherming van persoonsgegevens

ODN zal ervoor zorgen dat zij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beveiligen. Bij het beschermen van uw persoonsgegevens volgen wij de algemeen geaccepteerde standaarden. Wij hebben in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

 • We hebben fysieke en elektronische maatregelen ingevoerd die zijn ontworpen om onbevoegde toegang, verlies of misbruik van persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Waar redelijkerwijs mogelijk worden back-ups van persoonsgegevens gemaakt.
 • Gevoelige informatie wordt versleuteld opgeslagen als dat mogelijk is.
 • Kwetsbaarheden in de software worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk aangepakt.

U moet er rekening mee houden dat onze Verwerkers verantwoordelijk zijn voor het verwerken, beheren of opslaan van (een deel van) de persoonsgegevens die we ontvangen. Verwerkers mogen deze gegevens niet gebruiken om reclame te maken. In de verwerkersovereenkomst die wij met deze Verwerkers hebben gesloten, hebben wij de Verwerkers verplicht om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Wij willen u er wel op wijzen dat absolute veiligheid voor het verzenden van persoonsgegevens via het internet of het opslaan van persoonsgegevens niet altijd gegarandeerd kan worden.

 1. Links naar sites van derden

Onze Diensten en/of de website kunnen links bevatten naar andere websites. Daarnaast kan onze Dienst ook zijn voorzien van advertenties van derden. Websites van derden kunnen informatie over u bijhouden. We hebben geen controle over deze sites of hun activiteiten. Als u uw persoonsgegevens verstrekt op deze pagina’s van derden, dan is ODN hierbij niet betrokken. In dat geval is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van het privacybeleid van deze partijen en de manier waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Links van onze website naar derden of naar andere sites worden namelijk alleen ten behoeve van u ter beschikking gesteld. Wij raden u aan om hun privacy- en beveiligingspraktijken en hun beleid te bestuderen voordat u persoonsgegevens aan ze verstrekt.

 1. Welke keuzes heeft u met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens?

Wij zullen u op de hoogte stellen en indien nodig om uw toestemming vragen voordat wij uw persoonsgegevens delen met anderen op een manier die niet is geregeld in deze privacyverklaring. Een voorbeeld hiervan is het delen van persoonsgegevens voor (direct) marketingdoeleinden.

Wij kunnen u marketing- en promotiemateriaal over onze producten en diensten sturen. Als u niet (meer) wilt dat uw informatie wordt gebruikt voor direct marketing, kan u contact met ons opnemen op het e-mailadres dat in artikel 9 van deze verklaring wordt vermeld.

U kunt zichzelf ook afmelden door de afmeldinginstructies te volgen die bij elke promotie-e-mail zijn opgenomen. Als u zich afmeldt, dan heeft dit geen gevolg voor onze mogelijkheden om u e-mails te sturen over de Dienst en uw account. Daarnaast heeft het geen gevolg voor onze mogelijkheid om uw persoonsgegevens te gebruiken zoals wij hebben beschreven in deze privacyverklaring.

Wij zullen zo spoedig mogelijk na ontvangst van het afmeldingsverzoek aan uw verzoek voldoen.

 1. Uw rechten

De persoonsgegevens die door de website en de Dienst worden verzameld, kunt u controleren en (laten) bijwerken, corrigeren of verwijderen. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens zijn in artikel 9 van deze privacyverklaring terug te vinden. Voor zover de Dienst(en) zelf de mogelijkheid bevat(ten) om uw gegevens te bewerken of om contact met ons op te nemen, kunt u daar uiteraard ook gebruik van maken.

Houd er rekening mee dat het verwijderen van persoonsgegevens, het beperken van de verwerking of het intrekken van toestemming ertoe kan leiden dat u de Dienst niet meer kan gebruiken.

Wij hebben soms het recht om uw persoonsgegevens te bewaren. Dit kan als dit noodzakelijk of aanbevolen is om de Dienst aan anderen te kunnen verstrekken, geschillen op te lossen, de toepasselijke gebruiksvoorwaarden te handhaven, voor technische en/of juridische vereisten en/of indien de Dienst of de wet dat vergt.

Om per e-mail toegang te krijgen tot uw eigen persoonsgegevens, moet u voldoende bewijs van uw identiteit verstrekken op de manier zoals wij dat van u vragen. Indien wij niet zeker weten of u daadwerkelijk de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, dan mogen wij u de toegang tot de persoonsgegevens weigeren.

U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens in de toekomst te beperken of te stoppen. Wij voldoen dan waar mogelijk aan uw verzoek. Houd er echter rekening mee dat u kunt worden belemmerd in het gebruik van de Dienst of dat u de dienst niet meer kunt Gebruiken. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar artikel 3 van deze privacyverklaring.

U kunt ons vragen om de persoonlijke informatie die wij over u verwerken over te dragen aan een ander. U moet dan wel specificeren welke informatie u overgedragen wenst te zien. Wij voldoen aan een dergelijk verzoek als het gaat om informatie die elektronisch door ons wordt verwerkt en door u aan ons is verstrekt, tenzij deze informatie ook persoonsgegevens bevat over andere (natuurlijke) personen.

Wij reageren binnen 4 weken op al uw verzoeken zoals die hier staan omschreven. Bij complexe verzoeken kan de termijn met nog eens 4 weken worden verlengd. Indien wij de termijn verlengen, zullen wij u binnen 4 weken na de ontvangst van het verzoek daarvan op de hoogte stellen.

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die hieronder in artikel 9 staan. Als wij uw klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen, heeft u het recht om bij de bevoegde privacy autoriteit een klacht in te dienen. Voor Nederland is deze autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens, die u kunt bereiken op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 1. Contact

Als u vragen, problemen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@omgevingsdienstnederland.nl, door te bellen naar 040 - 294 90 05 of per post via Omgevingsdienst Nederland B.V., Insulindelaan 111, 5642 CV Eindhoven.

Urenregistratie Bel me terug Stuur ons een e-mail