Dé specialist voor uw WABO taken


  • Home
  • Vergunningverlening
X

Uw op- en aanmerkingen worden gebruikt om deze pagina en onze website verder te optimaliseren.

Vergunningverlening

Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht geworden. Daarbij hebben ook het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) hun intrede gedaan.

In de Wabo staan onder ander regels betreffende het oprichten of veranderen van een bouwwerk en het in gebruik hebben of nemen van een inrichting of gronden.

In de Bor staat de aanwijzing van vergunningplichtige en vergunningvrije inrichtingen en bouwactiviteiten en de planologische afwijkingsmogelijkheden.

In de Mor staan onder andere de indieningvereisten vanwege bouwactiviteiten, aanlegactiviteiten, gebruiksactiviteiten, sloopactiviteiten (voor sloopmeldingen zijn deze opgenomen in het Bouwbesluit 2012) en het oprichten en in werking hebben van een inrichting.

Omgevingsdienst Nederland verzorgt de verlening van de omgevingsvergunning. Omgevingsdienst Nederland gebruikt hiervoor integraal de voorschriften van met name de Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit, de Woningwet, het Bouwbesluit 2012 en de Wet ruimtelijke ordening.

Bouwkundige beoordeling:

Voor de bouwkundige toetsing van omgevingsvergunningen (op grond van de Wabo) worden de volgende aspecten beoordeeld:

  • de ontvankelijkheidtoets (toetsen aan de Mor);
  • de bouwtechnische toets (toetsen aan het Bouwbesluit);
  • de welstandstoets (toetsen aan de Welstandsnota);
  • de bestemmingsplantoets;
  • brandveiligheidtoets (toetsen aan de regelgeving van het Bouwbesluit 2012);
  • de constructieve toets (toetsen aan de constructieve veiligheid zoals genoemd in het Bouwbesluit , de eurocode en daarbij horende NEN-normen);
  • de aanvragen sloopvergunningen en -meldingen.

Milieukundige beoordeling:

Aanvragen omgevingsvergunning met een milieukundig aspect worden door Omgevingsdienst Nederland beoordeeld. Het betreft hier onder andere de aanvragen in het kader van het Activiteitenbesluit en de aanvragen in het kader van de Wet milieubeheer.

Brandveiligheidtoets:

Op het gebied van de brandveiligheidtoets heeft de Omgevingsdienst Nederland experts in het beoordelen van aanvragen in het kader van het Bouwbesluit2012 (voorheen Besluit brandveilig gebruik gebouwen). Ook het toetsen aan de brandveiligheidsvoorschriften van het Bouwbesluit kunt u door ons laten uitvoeren.

Ruimtelijke Ordening:

Het beoordelen van omgevingsvergunningen voor de (deel-)activiteit "het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan..." (voorheen de planologische ontheffingen van de Wro artikelen 3.6, 3.17 en 3.23) kunnen worden uitbesteed aan Omgevingsdienst Nederland. Ook voor de aanvragen van een omgevingsvergunning met de activiteit "het aanleggen van een werk" (voorheen aanlegvergunning) kunt u bij ons terecht.

Overige wetgeving:

Omgevingsdienst Nederland heeft ruime ervaring met het ten uitvoer brengen van de voorschriften uit de Algemene Plaatselijke Verordening (voorheen de inritvergunningen, kapvergunningen, stookvergunningen en parkeervergunningen) en de Drank- en Horecawet.


LinkedIn ISO 9001