Dé specialist voor uw WABO taken


  • Home
  • Toezicht en handhaving
X

Uw op- en aanmerkingen worden gebruikt om deze pagina en onze website verder te optimaliseren.

Toezicht en handhaving

Met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regelingen omgevingsrecht (Mor) worden er ook specifieke eisen gesteld aan de uitvoering en verslaglegging van de handhaving.

Toezicht

Het integraal toezicht houden op in aanbouw zijnde bouwwerken, het veranderen van monumenten, het gebruik van inrichtingen en terreinen en het gebruik van gronden en het handhavend optreden bij het constateren van het afwijken of het niet in bezit zijn van een vergunning behoren tot het taakveld toezicht en handhaving van Omgevingsdienst Nederland.

Het toezicht houden op de voorschriften van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening), het Activiteitenbesluit, Wet milieubeheer, Drank- en Horecawet, de Wabo en het Bouwbesluit 2012 is voor Omgevingsdienst Nederland bekend terrein. Voor het bijhouden van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) is ook toezicht en controle noodzakelijk. Hiervoor heeft Omgevingsdienst Nederland de benodigde kennis in huis.

Handhaving

Zodra er geconstateerd wordt dat in strijd wordt gehandeld met de geldende voorschriften dan zal er door het bevoegd gezag (bijvoorbeeld gemeente of provincie) een afweging gemaakt moeten worden of er handhavend opgetreden moet worden. Omgevingsdienst Nederland adviseert overheden hierin en treedt handhavend op namens het bevoegd gezag.


LinkedIn ISO 9001